Loading...
1911301759150301.jpg

การออกเสียง1

เริ่มต้นเรียนรู้และฝึกออกเสียงภาษาจีน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

-ไม่ระบุ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

-ไม่ระบุ

  - การออกเสียง1

  - บทเรียนและแบบฝึกหัด

สมัครคอร์สเรียนนี้
เริ่มต้นราคา 390.00 ฿ / (50 mins)
สิ่งที่ได้รับ
-ไม่ระบุ