Loading...
2003191639090214.png

ภาษาจีนง่ายนิดเดียว4

นักเรียนอายุ 8-15 ปี ต้องการเรียนรู้พื้นฐานภาษาจีนที่ถูกต้อง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

-ไม่ระบุ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

-ไม่ระบุ

  - บทที่ 1

  - บทเรียน

  - บทที่ 2

  - บทเรียน

  - บทที่ 3

  - บทเรียน

  - บทที่ 4

  - บทเรียน

  - บทที่ 5

  - บทเรียน

  - บทที่ 6

  - บทเรียน

  - บทที่ 7

  - บทเรียน

  - บทที่ 8

  - บทเรียน

  - บทที่ 9

  - บทเรียน

  - บทที่ 10

  - บทเรียน

  - บทที่ 11

  - บทเรียน

  - บทที่ 12

  - บทเรียน

  - บทที่ 13

  - บทเรียน

  - บทที่ 14

  - บทเรียน

  - บทที่ 15

  - บทเรียน

สมัครคอร์สเรียนนี้
เริ่มต้นราคา 390.00 ฿ / (50 mins)
สิ่งที่ได้รับ
-ไม่ระบุ